SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16.08.2017. jednoglasno je za ravnatelja Specijalne bolnice Lipik imenovan Darko Kelemen, dipl.iur. koji je dužnost ravnatelja obnašao i u prethodna dva mandata. Novi mandat ravnatelju teče od 24.08.2017.

 

 

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju
 

17.08.2017.