SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 43 )


 

Lista čekanja

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Sukladno gore navedenom, u Bolnici Lipik, ustrojena je Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata.

Pacijenti se mogu naručiti na slijedeći način:

  • direktno u Bolnici (osobno, putem člana obitelji ili pouzdane osobe, temeljem uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili nalaza doktora specijaliste u kojem je navedena potrebna zdravstvena usluga).
  • putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)
  • putem elektronske pošte - e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
Napomena
 

Vaše podatke na listi čekanja možete pronaći prema Vašim inicijalima i broju pacijenta,brojem potvrde,datumu upisa ili datumu prijema.
Podatke možete pronaći na listi pritiskom Ctrl+F na vašoj tipkovnici; kad otvorite priloženu listu, stisnite istovremeno tipke Ctrl i F na tipkovnici i u desnom gornjem uglu prikazati će vam se okvir za unos teksta koji želite tražiti.

Liste čekanja 

DOKUMENTI

Lista čekanja 2018 - Lista čekanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 2018. godinu

BESPLATNI TELEFON ZA PRIGOVORE NA LISTU ČEKANJA

  • Tel: 0800 200 039

Kontakti za naručivanje

STACIONARNO BOLNIČKO LIJEČENJE

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

SPECIJALISTIČKA FIZIJATRIJSKA AMBULANTA

Naručiti se možete svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

AMBULANTNA FIZIKALNA TERAPIJA

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

EMNG – NEUROLOŠKA AMBULANTA

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

LOGOPEDSKA AMBULANTA

Naručivanje utorkom i četvrtkom od 07.00 do 15.00 sati.