SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Lipički park

Lječilište Lipik sa svojim perivojom vrlo je cijenjeno, kako po uspješnom liječenju tako i kao destinacija za ugodan odmor još iz vremena Austro-Ugarske. Plan i koncepcija perivoja u Lipiku nose obilježja onovremenih srednje evropskih vrtova koji su se formirali uz rezidencijalne objekte i toplice. Prepoznatljive su dvije uzdužne osi u smjeru sjever-jug i dvije poprečne osi u smjeru istok-zapad. osi služe ako glavni perivojni putevi, a ograđeni visokim drvećem s obje strane čine aleje lipe, hrasta lužnjaka, graba i divljeg kestena. Rubno je perivoj opasan drvoredima divljeg kestena, javora, katalpe i graba.

Lipički perivoj zaštićen je od1965 godine kao "spomenik parkovne arhitekture", jedan od najljepših u Hrvatskoj.