SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Logopedoterapija

Na  odjelima provodi se logopedoterapija odraslih osoba s teškoćama u govorno-jezičnom funkcioniranju kao dio neurorehabilitacije (stanja nakon moždanog udara, trauma CNS-a i drugih neuroloških oboljenja).

U logopedsku ambulantu dolaze djeca pretežno zbog artikulacijskih teškoća i teškoća početnog čitanja i pisanja.

Logopedoterapija