SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 5 )


 

Centralno naručivanje

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Sukladno gore navedenom, u Bolnici Lipik, ustrojena je Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata.

Pacijenti se mogu naručiti na slijedeći način:

direktno u Bolnici (osobno, putem člana obitelji ili pouzdane osobe, temeljem uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili nalaza doktora specijaliste u kojem je navedena potrebna zdravstvena usluga).

putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

putem elektronske pošte - e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

STACIONARNO BOLNIČKO LIJEČENJE

Tel: +385 34 440 700 ili +385 34 440 733 od 09:00 do 12:00 sati

Fax: +385 440 761

e-mail: prijemna.kancelarija@bolnica-lipik.hr

Upute za stacionarno bolničko liječenje

Za stacionarno bolničko liječenje potrebno je poslati odobrenje za bolničko liječenje (prvu i drugu stranicu) dobiveno od HZZO-a, najnoviju medicinsku dokumentaciju. Molimo Vas da također naznačite broj telefona za kontakt te ukoliko se adresa razlikuje od one na odobrenju, navedite je, kako bi poziv na liječenje stigao na ispravnu adresu. Kopiju odobrenja možete poslati:

faksom na broj: (+385) +385 440 761

na e-mail: prijemna.kancelarija@bolnica-lipik.hr

donijeti osobno ili poslati poštom na adresu:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Marije Terezije 13

34 551 Lipik

Poziv za liječenje dobit ćete najkasnije mjesec dana nakon poslane dokumentacije

Prijem u bolnicu

Kada dobijete potvrdu o narudžbi molimo vas da potvrdite termin dolaska, ukoliko dođe do bilo kakvih promjena vezano za termin obavijestite nas na broj 034 440 749.

Nakon što je stiglo vrijeme za Vaše stacionarno liječenje,dolazite na šalter za stacionarnu rehabilitaciju(prva vrata lijevo u Mramornim kupkama).

Prijem se vrši od ponedjeljka do petka od 07:00-11:00 sati (pauza od 11:30-12:00 sati)

Molimo Vas da obratite pažnju na termin dolaska na liječenje (naveden u pozivu koji smo Vam poslali) u svrhu stvaranja što manje gužve kod prijema.

Sa sobom obavezno ponesite original odobrenje koje ne smije biti starije od 90 dana, uputnicu za bolničko liječenje, medicinsku dokumentaciju vezano za rehabilitaciju u/s koje dolazite, stvari za osobnu higijenu, svoje lijekove i pelene ukoliko ih koristite.

SMJEŠTAJ PRIVATNO ILI UZ UPUTNICU ZA FIZIKALNE TERAPIJE

Tel: +385 34 440 733 (08:00 - 15:00 sati) ili mob.: 099/211 74 52 (9:00 - 14:00 sati)

Fax: +385 440 761

e-mail: prijemna.kancelarija@bolnica-lipik.hr

SPECIJALISTIČKA FIZIJATRIJSKA AMBULANTA

Tel: +385 440 700

Fax: +385 34 440 780

e-mail: specijalisticka.fizijatrijska.ambulanta@bolnica-lipik.hr

Naručiti se možete svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

AMBULANTNA FIZIKALNA TERAPIJA

Tel: +385 440 700

Fax: +385 440 780

e-mail: centralna.jedinica@bolnica-lipik.hr

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

EMNG – NEUROLOŠKA AMBULANTA

Tel: +385 440 700

Fax: +385 440 780

e-mail: emng.neuroloska.ambulanta@bolnica-lipik.hr

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

LOGOPEDSKA AMBULANTA

Tel: +385 34 440 741

Fax: +385 34 440 741

e-mail: logopedska.ambulanta@bolnica-lipik.hr

Naručivanje utorkom i četvrtkom od 07.00 do 15.00 sati